Semalt Islamabad hünärmeniniň gyzgyn 10 SEO maslahaty

Web ussatlary köplenç hemaýatkär mahabatlary halaýandyklaryna düşünmezden ozal hemaýatkärlik edilýän mahabatlara, esasanam bir gezek basmak üçin töleg kampaniýalaryna ýüzlerçe dollar sarp etmekde ýalňyşlyk goýberýärler. Gözleg motorynyň netijelerinde ýokary derejäni gazanmagyň köp usuly bar, ýöne iň gowy on SEO maslahatymyz wagtlaýyn we gymmatly.

Bu SEO maslahatlaryny Semaltyň ýokary hünärmeni Sohail Sadykdan peýdaly we maglumatly taparsyňyz diýip umyt edýäris.

Maslahat 1: Iň oňat açar sözleri tapyň

Sahypaňyzy optimallaşdyrmak üçin iň oňat açar sözleri tapmagyň internetde ýaşamagyň ýeke-täk usulydygyny bellemek ygtybarlydyr. Internetde ulanylmaýan açar söz ulananyňyzda-da, Google we beýleki gözleg motorlary, girýänleriňiziň şol açar söz üçin web sahypaňyzy näçe gezek barlandygyny hasaplarlar. Degişli açar sözleri tapmak üçin serişdeleri goýmaly. Gözlegleri hiç wagt öňe gidişlige we satyn almalara öwürjek açar sözleri we sözlemleri ulanmak gowy. Munuň üçin hemaýatkär mahabatlary satyn alyp bilersiňiz we sahypaňyz üçin iň esasy açar sözleri tapmaga kömek edip biljek käbir SEO gurallaryny ulanyp bilersiňiz.

Maslahat 2: Bäsdeşleriň näme edýändigini öwreniň

“Google”, “Bing” we “Yahoo” gelýän baglanyşyklaryň olaryň kriteriýalarynyň hökmany bir bölegidigini bilýärler. Şeýlelik bilen, hil baglanyşyklaryny gurmaly we bäsdeşleriň häzirki döwürde näme edýändigine düşünmeli. Käbir ajaýyp SEO gurallaryny ulanmakdan başga-da, olaryň sahypa kartasyny barlamaly we haýsy açar sözleri ulanandyklaryny synlamaly. Sahypanyň atlaryndan açar sözleri tapmak üçin XML Saýt kartasy barada hemme zady biliň. Mundan başga-da, olaryň HTML atlaryny we meta belliklerini barlamaly we iň köp nyşana alan açar sözleriň sanawyny düzmeli.

Maslahat 3: Paýlaşylýan we baglanyşyk mazmuny ýazyň

Mazmuny şa, şonuň üçin hemişe ýokary hilli makalalar ýazmaga üns bermeli. Umumy mazmun size islenýän netijeleri berip bilmez we web sahypaňyza dost däl. Gysga guýruk we uzyn guýruk açar sözleri hakda pikir ediň we mazmunyňyzda dürli sözlemleri ulanyň. Writeazan makalalaryňyzyň okyjylar üçin manyly, manyly we peýdalydygyna göz ýetiriň, sebäbi bu has köp paýlaşmak, halanmak we teswir almak üçin ýeke-täk usul. Mazmunyňyzyň ähmiýetini subut etmek üçin käbir wizual mysallary, salgylanmalary we diagrammalary goşuň.

Maslahat 4: Ady we Meta belliklerini optimizirläň

HTML ady we meta bellikleri dogry optimizirlenmeli. Gözleg motorlarynyň sahypaňyzy has gowy tertipleşdirmegini isleseňiz, adyny optimizirlemeli we degişli meta belliklerini ulanmaly. Esasy açar sözleri adyňyza we meta belligiňize goşuň we ady 60 harpdan aşakda saklaň we sahypaňyzyň mazmuny bilen baglanyşykly. Şeýle hem gözleg motory reýtingini gowulandyrmak üçin kiçi sahypalaryň atlaryny we olaryň meta belliklerini optimizirläp bilersiňiz.

Maslahat 5: Sözbaşylary we sözbaşylary optimizirläň

Esseler we kagyzlar köplenç häzirki zaman dil birleşigi (MLA) stili bilen ýazylýar. Ol gapak sahypasyndan, adyndan, gysga we uzyn abzaslaryndan we salgylanmalara nädip salgy bermelidiginden ybarat. Edil şonuň ýaly-da, makalalaryňyzy Google standartlaryna laýyk görnüşde taýýarlamaly. Maglumatlaryň tertipleşdirilmeginde sözbaşylar möhüm rol oýnaýar, şonuň üçin H1, H2, H3 we beýleki bellikleri mazmun mazmunyna goşmaly. Şeýle hem, her sahypa üçin azyndan 400 söz ýazmaga synanyşmaly.

Maslahat 6: Ady we ALT sypatlaryny ulanyň

Sahypaňyzyň reýtingini gowulandyrmak üçin ady we alt atributlaryny ulanmaly. Adyň atributy gözleg motorlaryna mazmunyňyz hakda hemme zady aýdýar we alt atributy gözleg motorlaryna suratyňyzy suratlandyrmaga kömek edýär.

Maslahat 7: Faýl nomenklaturalaryny optimizirläň

Mümkin boldugyça degişli açar sözler we faýl atlary bilen metbugaty, web sahypalaryny we suraty ýatda saklamaly. Mysal üçin, açar söz düzümi "sport we oýunlar" bolsa, suratlaryňyzy sport-oýunlar-00.jpg ýa-da sport_games_01.jpg atlary bilen ýazdyryp bilersiňiz. Hünärmenler, optimal faýl nomenklaturalary bilen sahypaňyzyň reýtingini ýokarlandyrarsyňyz diýýärler.

Maslahat 8: Gözleg motorlaryna indeks etmek isleýän zadyňyzy aýdyň

Gözleg motorlaryna aslynda indekslemek isleýän zadyňyzy aýtmalysyňyz. Göçürilen mazmun we pes hilli suratlar hiç haçan dogry indekslenmez, şonuň üçin Google, Yahoo we Bing sahypaňyza habar bermezden ozal bu meseläni çözüň. Yzygiderlilik üçin giriş baglanyşyklaryny almak we Google bilen bal gazanmak üçin ähli sahypalaryň ýekeje wersiýasy bolmaly.

Maslahat 9: Gözleg motorlaryny statiki we XML Saýt kartasyny iýmitlendiriň

Gözleg motory statiki we XML sahypa kartasyny talaplaryňyza görä iýmitlendirip bilersiňiz. Sahypaňyzyň her sahypasy sahypa kartaňyz bilen baglanyşjakdygy sebäpli, web gözleýänlere mazmunyňyzy tapmaga mümkinçilik berýär. XML sahypasynyň kartasy bilen gelýänlere we Google-a web sahypalaryňyza girmek aňsat bolýar.

Maslahat 10: Barlaýjy we gözegçilik sanawlaryny ulanyň

Sahypaňyzyň takyklygyny we deslapky kody tassyklamaly. Munuň üçin bozulan baglanyşyklaryň we şekilleriň ýokdugyna göz ýetirip, käbir SEO, CSS we HTML usullaryny ulanyp bilersiňiz. Bu prosesi bozulan baglanyşyklara baha berip, soňra HTML kartanyňyzyň sazlamalaryny düzedip başlap bilersiňiz.

mass gmail